• Vozni park

Recent Posts

Nabavka rendgen aparata

На основу чл.55. став 1. тачка 2, чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 124/12,68/2015) , услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке велике вредности , набавка рендген апарата обликована у две партије , бр. 85/16 од 27.01.2016.год.   ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА Ул.Болничка 13-15 Упућује: I – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   Предмет јавне набавке у отвореном поступку је набавка …

Read More »

Oglas za prijem u radni odnos

DOM ZDRAVLjA OSEČINA datum:01.12.2015. broj:1011/15 O S E Č I N A Na osnovu Kolektivnog Ugovora kod poslodavca Doma zdravlja Osečina Član 6-9 , a u skladu sa Kadrovskim planom Doma zdravlja Osečina i Odluke direktora Doma zdravlja Osečina broj 1005/15 . DOM ZDRAVLJA OSEČINA RASPISUJE : OGLAS Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme jednog izvršioca –doktor medicine …

Read More »

Javna nabavka male vrednosti – laboratorijski i drugi medicinski materijal

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара 06/2015 од 26.10.2015. године, упућује се : ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – лабораторисјки и други медицински материјал  ,редни број ЈН 06/2015. * Наручилац: Дом здравља “Осечина “, …

Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Дом здравља Oсечина Адреса наручиоца: ул.Болничка 13-15 ,Осечина Врста наручиоца: Здравство Врста предмета: Добра– набавка енергената Задобраиуслуге: описпредметанабавке, називиознакаизопштегречника набавке:09135100 – Гасно уље екстрa лако ЕЛ 09135110- Уље за ложење НСГ-С Уговоренавредностпопартијама: За партију 1-Гасно уље екстра лако ЕЛ вредност без пдв-а 1514.080,00 за партију 2- Уље за ложење НСГ-С   вредност без ПДВ-а-962.100,00 Критеријум за доделу уговора: Критеријум …

Read More »

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

Naziv naručioca: Dom zdravlja OsečinaAdresa naručioca: ul.Bolnička 13-15 ,OsečinaVrsta naručioca: ZdravstvoVrsta predmeta: Dobra– nabavka gorivo Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09130000Ugovorena vrednost po partijama: Partija 1 evro premijum BMB 95 -535.600,00 din.Partija 2 evro dizel -128.791,66 din.Partija 3 Auto gas TNG -251.650,00 din. Kriterijum za dodelu ugovora: Kriterijum za ocenjivanje ponude za sve navedene partije …

Read More »

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА ДАТУМ:13.05.2015. БРОЈ:487/15 О С Е Ч И Н А ПРЕДМЕТ:ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   На основу Закона о јавним набавкама  (СЛ.ГЛ.РС бр.124/2012,14/2015),чл 63 став 1 и 5 , наручилац  у року за подношење понуда може извршити измену или допуну конкурсне документације . У поступку Јавне набавке мале вредности бр.04/2015 набавка горива евро премијум БМБ 95,евро дизела, и ауто …

Read More »

Јавна набавка мале вредности горива за потребе Дома здравља Осечина путем кредитних картица,редни број ЈН 04/2015.

  На основу члана 39,55 и 60 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара 04/2013 од 04.05.2015. године, упућује се : ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊE ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара  – набавка горива евро премијума  БМБ 95,евро дизела и ауто гаса ТНГ за потребе Дома …

Read More »

Jавни конкурс за место директора Дома здравља „Осечина“

ДОМ  ЗДРАВЉА  ОСЕЧИНА Директор на мандатни период од четири године  Расписује се  јавни конкурс за место директора Дома здравља „Осечина“,Осечина на мандатни период од 4 године. Кандидат за место директора Дома здравља Осечина,поред општих услова прописаних законом о раду мора да испуњава и следеће услове: – VII1степен стручне спреме, завршен медицински или  стоматолшки факултет , -Или да је специјалиста гране медицине …

Read More »