Izabrani lekar

Kako izabrati lekara

Procedura za izbor lekara je krajnje jednostavna, a za registraciju je potrebna overena nova zdravstvena knjižica i lična karta. Da bi se izabrao lekar potrebno je popuniti formular, koji se može naći kod svake timske sestre,  dok je spisak svih lekara koji mogu biti birani istaknut na svim mestima gde se građani mogu opredeljivati ili na našem sajtu.

Obrazac – Izjava o izboru i promeni izabranog lekara se popunjava u tri primerka, od kojih jedan dobija pacijent, jedan ostaje kod izabranog lekara, jedan se šalje matičnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, dok jedan primerak zadržava pacijent. Lekar se bira na godinu dana, a po isteku ovog perioda, ugovor se automatski produžava, ukoliko pacijent ne insistira na promeni izabranog lekara. Pre isteka kalendarske godine, pacijent može da promeni izabranog lekara ako promeni mesto prebivališta, ako nije zadovoljan uslugom, ako lekaru prestane radni odnos, ako je izabrani lekar odsutan duže od šest meseci, ali i iz drugih opravdanih razloga.

Izabrani lekar

Zakonom o zdravstvenom osiguranju definisano je pravo na izbor lekara u Domu zdravlja na području matične filijale ili na području prebivališta, odnosno boravišta. Lekar se bira iz oblasti: opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i stomatologije. Lekar se bira sa spiska izabranih lekara koji je istaknut u domu zdravlja i bira se na period od jedne kalendarske godine, od dana izbora do 31.12. tekuće godine. Po izboru lekara sa spiska, pri prvoj poseti popunite i potpišete obrazac izjave o izboru. Izjava o izabranom lekaru se produžava automatski svake kalendarske godine osim ako ne date izjavu o promeni izabranog lekara. Ako je osiguranikov izabrani lekar privremeno odsutan, zbog korišćenja godišnjeg odmora, bolovanja, službenog puta, obavljanja specijalizacije i drugo, Dom zdravlja je u obavezi da obezbedi lekara koji privremeno zamenjuje njegovog izabranog lekara. Osiguranici imaju pravo da promene izabranog lekara po isteku kalendarske godine, bez navođenja razloga promene.

Osobe nezadovoljne svojim izabranim, ili lekarom koji im je dodeljen kao zamena, mogu zahtevati promenu izabranog lekara i pre isteka kalendarske godine, ali u izjavi moraju da navedu razlog promene.

Dužnosti izabranog lekara:

Organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju osiguranikovog zdravlja; obavlja preglede i dijagnostiku koja je neophodna; određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja; upućuje osiguranike na ambulantno-specijalističke preglede ili na stacionarno lečenje; propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju i lečenju osiguranika; daje nalaz i mišljenje o osiguranikovom zdravstvenom stanju na osnovu koga se izdaje potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu; vrši druge poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja.

ZBOG ČEGA JE VAŽNO IZABRATI LEKARA?

Izabrani lekar brine o celokupnom zdravstvenom stanju pacijenta, poznaje uslove u kojima pacijent živi, kao i faktore rizika po njegovo/njeno zdravlje. Pregledi kod izabranog lekara zakazuju se telefonom čime se izbegva čekanje. Izabrani lekar ima mogućnost da poziva pacijente i zakazuje redovne godišnje preventivne preglede. Redovni pregledi važni su zbog ranog otkrivanja i lečenja malignih tumora, šećerne bolesti, povišenog krvnog pritiska i ostalih hroničnih bolesti i faktora rizika koje mogu ugroziti život i zdravlje pojedinca. Zajedno sa svojim izabranim lekarom možete ne samo lečiti već i sprečiti bolest.

Izabrani lekari su:

 1. dr Dušan Milovanović, 014/455-129 ZS Pecka
 2. dr Borka Stevanović, 014/455-040 ZS Pecka
 3. dr Uroš Stevanović, 014/3150022
 4. dr Andrijana Petrović, 014/3150022
 5. dr Jelena Milutinović, 014/315-0024
 6. dr Svjetlana Milutinović, 014/3150019
 7. dr Milan Vasiljević, 014/3150019
 8. dr Bosiljka Aleksić, pedijatar 014/3150017
 9. dr Marija Jančić, pedijatar 014/3150017
 10. dr Anžela Milovanović, stomatolog 014/3150021
 11. dr Marina Bogdanović, stomatolog 014/3150021
 12. dr Katarina Nedić, stomatolog 014/3150196 ZS Pecka
 13. dr Vesna Milojković, ginekolog 014/315-0018