Stručni savet

Predsednik: dr Svjetlana Milutinović

Zamenik: dr Zagorka Živanović

Član: dr Bosiljka Aleksić

Član: dr Jelena Milutinović

Član: dr Marijana Ilić

Stručni savet Doma zdravlja je savetodavno telo Direktora i Upravnog odbora. Razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada Doma zdravlja, predlaže program stručnog rada, kao i stručnog razvoja Doma zdravlja, predlaže plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Predlaže plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja, prati i organizuje sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja, predlaže članove Etičkog odbora i Komisije za unapređenje kvaliteta rada, obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom o radu.

Poslovnik o radu Stručnog saveta