Stručni kolegijum

Član: dr Bosiljka Aleksić
Član: dr Anžela Milovanović
Član: dr Biljana Savković
Član: dr Jelena Milutinović
Član: Daliborka Urošević-Josipović
Član: Nada Nedeljković

Stručni kolegijum je stručno telo koje razmatra i usvaja stručne i doktrinarne stavove Doma zdravlja. Čine ga zdravstveni radnici koje imenuje direktor na predlog službi Doma zdravlja.

Poslovnik o radu Stručnog kolegijuma