Opšta medicina

Služba opšte medicine (zdravstvena zaštita odraslih, hitna medicinska pomoć, kućno lečenje i stomatologija)

Načelnik službe: Dr Jelena Milutinović,

Radno vreme službe:

 • radnim danima od 07:00 do 20:00h
 • radnim danima u periodu od 20:00 do 07:00h organizovano je dežurstvo kao i nedeljom i državnim praznicima od 00:00 do 24:00h

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana je najveća služba Doma zdravlja Osečina koja u svom sastavu ima dve organizacione jedinice – opštu medicine i stomatologiju. Rad Službe opšte medicine odvija se na 2 punkta: u sedištu Doma zdravlja u Osečini i u Zdravstvenoj stanici Pecka. Zdravstvenu zaštitu za približno 10.000 odraslih stanovnika, obezbeđuje 7 timova od ukupno 40 zdravstvenih radnika, od toga 12 lekara opšte medicine, 1 specijalista i 6 na specijalizaciji, kao i 28 medicinskih sestara (1 sa višom, 2 na školovanju i 25 sa srednjom stručnom spremom).

Opsta

Glavne delatnosti opšte medicine su:

– Organizovanje i unapređivanje zdravstvene zaštite odraslih građana
– Preventivna delatnost – sistematski pregledi i zdravstveno vaspitanje
– Rano otkrivanje faktora rizika, primarna i diferencijalana dijagnostika
– Blagovremeno lečenje najčešćih oboljenja i stanja građana
– Kontrola i lečenje hroničnih masovnih nezaraznih bolesti
– Konsultativno povezivanje sa lekarima drugih specijalnosti

Kućno lečenje i nega

Zdravstvena zaštita opterećena zahtevima za unapređenjem u funkcionalnom i organizacionom smislu, našla se pred rešavanjem problema pojačanog pritiska na bolničku zdravstvenu zaštitu. Jedno od alternativnih rešenja supstitucije bolničkog lečenja je organizovano kućno lečenje I nega. Za formiranje Službe kućnog lečenja I nege Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je propisalo kriterijum 25.000 stanovnika, bez obzira na površinu koju ustanova pokriva I gustinu naseljenosti.Za navedeni kriterijum Dom zdravlja Osečina ne ispunjava uslove. Danas se kućno lečenje i nega realizuje u okviru zdravstvene zaštite odraslih građana u strogo indikovanim slučajevima I kada to dozvoljavaju uslovi u pogledu vozila I osoblja (radnim danom pre podne, izuzetno popodne). Ovim vidom specifične zdravstvene zaštite obuhvaćeni su najvularabilniji, pre svaga: nepokretni i slepi, oboleli od malignih bolesti, razni socijalni slučajevi i oni koji zbog prirode bolesti ili starosti nisu u mogućnosti da dođu kod svog lekara.

Paleta usluga obuhvata preglede lekara i dijagnostičko-terapijske usluge:

– Prvi i ponovni pregled odraslih radi lečenja
– Sprovođenje imunizacije / vakcinacije
– Zdravstevna nega u stanu ( injekcije, infuzije, obrada rana, previjanje, promena katetera i pružanje
ostalih raznih usluga)
– Odrećivanje glukoze u kapilarnoj krvi
– Uzimanje materijala za analizu i testiranje

Hitna medicinska pomoć

Hitna i neodložna medicinska pomoć u Domu zdravlja Osečina pruža se u okviru Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva paralelno sa redovnim radom lekara. Izlazak medicinske ekipe na teren je vrlo često otežan, zbog nedostatka kadra jer je u prostorijama Doma zdravlja obavezno prisustvo jedne medicinske ekipe koja jedino i dežura vikendom, noću i u dane praznika. Ovako veliki problem u zbrinjavanju hitnih stanja predstavlja isti otežavajući kriterijum za formiranje službe a to je 25.000 stanovnika.

Izabrani lekari su:

 1. dr Dušan Milovanović, 014/455-129 ZS Pecka Email
 2. dr Borka Stevanović, 014/455-040 ZS Pecka Email
 3. dr Milan Vasiljević, 014/3150022 Email
 4. dr Uroš Stevanović, 014/3150022 Email
 5. dr Jelena Milutinović, 014/315-0024 Email
 6. dr Svjetlana Milutinović, 014/3150019 Email
 7. dr Andrijana Petrović. 014/3150019 Email

Stomatološka zdravstvena zaštita se realizuje kako u Domu zdravlja Osečina, tako i u Zdravstvenoj stanici Pecka.

 1. dr Anžela Milovanović, stomatolog 014/3150021 Email
 2. dr Katarina Nedić, stomatolog 014/3150196  Email
 3. dr Marina Bogdanović, stomatolog 014/3150021 Email