Etički odbor

Predsednik: dr Ivan Marković,doktor medicine

Član: dr Katarina Nedić ,stomatolog

Član: dr Marija Jančić,doktor medicine

Član:Dane Krsmanović, dipl. pravnik

Član: Mladenka Nenadović,dipl.pravnik

 

Etički odbor je stručno telo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike. Prati i analizira primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti, prati i analizira etičnost odnosa između zdravstvenih radnika i pacijenata, posebno u oblasti davanja saglasnosti pacijenata za predloženu medicinsku meru.
Prati, analizira i daje mišljenje o primeni načela profesionalne etike u prevenciji, dijagnostici, lečenju, rehabilitaciji, istraživanju, kao i uvođenju novih zdravstvenih tehnologija, doprinosi stvaranju navika za poštovanje i primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti, vrši stalnu savetodavnu funkciju po svim pitanjima u obavljanju zdravstvene zaštite, a razmatra i druga etička pitanja u obavljanju delatnosti Doma zdravlja.

Poslovnik o radu Etičkog odbora