Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija

Predsednik: Prim. dr Dušan Milovanović

Zamenik: dr Jelena Milutinović, načelnik službe

Član: dr Biljana Rajković, spec. epidemiologije

Član: dr Bosiljka Aleksić, spec. pedijatar, načelnik službe

Član: Ana Ranković, dipl. pravnik, načelnik službe

Član: Daliborka Josipović-Urošević, glavna sestra

Zadatak Komisije za zaštitu od bolničkih infekcija je da obavlja poslove izrade Plana i Programa rada za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolničkih infekcija, obuke zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi, vrši analizu stanja bolničkih infekcija, sanitarno-higijenskih uslova i predlaže mere za njihovo suzbijanje. Podnosi periodične izveštaje i drugo, a sve u skladu sa Pravilnikom o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija(Sl. Gl. RS br. 101/2013)

U okviru Komisije za zaštitu od bolničkih infekcija formiran je tim za bolničke infekcije koga čine dr Jelena Milutinović i Daliborka Josipović-Urošević.

Zadatak tima je da prati i predlaže sprovodjenje mera prevencije i suzbijanje BI u Domu zdravlja Osečina

Program za zaštitu od BI

Poslovnik o radu

Plan rada