Ivan Djukic

Zdravstvena stanica Pecka

Zdravstvena zaštita odraslih, zdravstvena zaštita dece, hitna medicinska pomoć i stomatologija   Radno vreme Zdravstvene stanice: radnim danima od 07:00 do 15:00h Subotom, nedeljom i u dane državnih praznika 08:00h do 10:00h radnim danima u periodu od 15:00 do 07:00h organizovana je pripravnost kao i nedeljom i državnim praznicima od 00:00 do 24:00h(osim sugotom, nedeljom i u dane državnih praznika …

Read More »

Ginekološka ordinacija

Radno vreme ginekološke ordinacije u oktobru: 1,14,15,28,29 od 7h do 14h 7,8,21,22 od 14h do 18h   Dr Brankica Medić sestra Ljiljana Milovanović

Read More »

Pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi JN br.04/2014 nabavka energenata

Дом здравља „ОСЕЧИНА“ ОсечинаБолничка 13-15, 14253 Осечина ПИБ : 106950843 МАТ. БРОЈ : 17815415 ЖИРО-РАЧУН : 840-822661-19 Телефон: 014/315 00 14 ; 014/315 00 20 ; Факс: 014/315 00 14 E-mail: domzdravljaosecina@gmail.com   На основу чл 63 .став 3 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.РС бр.124/12), а поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у вези ЈН бр.04/2014 …

Read More »

Aktivnosti u okviru DILS-a

Дом здравља „ОСЕЧИНА“ Осечина Болничка 13-15, 14253 Осечина ПИБ : 106950843 МАТ. БРОЈ : 17815415 ЖИРО-РАЧУН : 840-822661-19 Телефон: 014/315 00 14 ; 014/315 00 20 ; Факс: 014/315 00 14 E-mail: domzdravljaosecina@gmail.com   ОБАВЕШТЕЊЕ о учествовању у пројектима под покровитељсством ДИЛС-а Дом здравља Осечина је од 2010.године започео реализацију ДИЛС пројеката у оквиру којих је набављена одређена опрема за …

Read More »

JAVNA NABAVKA ENERGENATA

На основу чл.55. став 1. тачка 2, чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 124/12) , услова  и Одлуке о покретању отвореног поступка, набавка добара –енергенти  ,  бр. 588/14 од 14.07.2014.год.   ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА Ул.Болничка 13-15 Упућује: I – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   Предмет јавне набавке у отвореном поступку је набавка  добара  –  енергенти  обликована у две партије , -ознака …

Read More »