Pribavljanje rešenja za radijacionu delatnost umerenog rizika