Oglas za prijem u radni odnos

DOM ZDRAVLJA OSEČINA
datum:12.03.2021.
broj:
O S E Č I N A

Na osnovu Kolektivnog Ugovora kod poslodavca Doma zdravlja Osečina Član 6-9 , a u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja RS, Statuta Doma zdravlja Osečina čl.23. i Odluke direktora Doma zdravlja Osečina broj od 12.03.2021.god.

DOM ZDRAVLJA OSEČINA
RASPISUJE :
O G L A S

Za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog ukazanog slobodnog radnog mesta na period od 6 meseci, jednog izvršioca –vozač sanitetskog vozila sa punim radnim vremenom u jedinici za pravno, ekonomsko-finansijske,tehničke i druge slične poslove Doma zdravlja Osečina.

Uslovi:

 • srednje obrazovanje
 • vozačka dozvola B kategorije

Potrebna dokumentacija:

 • overena fotokopija diplome o završenom III stepenu stručne spreme
 • fotokopija vozačke dozvole B kategorije
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uverenje o državljanstvu
 • uverenje nadležne policijske uprave da lice nije osuđivano
 • uverenje nadležnog suda da se protiv lica ne vodi postupak
 • lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom.

Opis poslova određen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Domu zdravlja Osečina –

Poslovi i zadaci:

 • vrši hitan sanitetski prevoz pacijenata;
 • vrši sanitetski prevoz pacijenata, koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan;
 • pomaže prilikom unošenja i iznošenja nepokretnih pacijenata;
 • održava, prati i vodi evidenciju o ispravnost vozila i opreme u vozilu;
 • Odgovoran je za sredstva rada i njihovo pravilno korišćenje, trebuje rezervene delove, potrošni materijal, potreban alat i opremu.
 • Vrši svakodnevni pregled ispravnosti vozila i stara se o njihovom održavanju.
 • Predlaže slanje vozila u odgovarajući servis ukoliko nema mogućnosti da se popravka izvrši odmah u kurugu Doma zdravlja .
 • Daje predlog o zameni dotrajalih delova kako bi vozilo bilo što duže u upotrebi.
 • Vodi knjigu o zamenjenim delovima i iste vraća u magacin. Odgovoran je za alat i inventar . .
 • Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.
 • Za svoj rad odgovoran je načelniku jedinice.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“, kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Ministarstva zdravlja RS.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

Obaveštenje o izboru kandidata, kandidatima će biti dostavljeno u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu

Prijave slati lično ili putem pošte na adresu :
Dom zdravlja Osečina
ul. Pilota Milenka Pavlovića 13-15
Osečina 14253
Sa naznakom prijava na konkurs.

DOM ZDRAVLJA OSEČINA
Direktor
Prim.dr Dušan Milovanović