Konkurs za direktora

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
БРОЈ:450/19
ДАТУМ:20.05.2019.
ДОМ  ЗДРАВЉА  ОСЕЧИНА
Директор
на мандатни период од четири године

 Расписује се  јавни конкурс за место директора Дома здравља „Осечина“,Осечина на мандатни период од 4 године.

Кандидат за место директора Дома здравља Осечина,поред општих услова прописаних законом о раду мора да испуњава и следеће услове:

 Високо образовање: на интегрисаним академским студијама из области медицине, денталне медицине  и фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године и завршена специјализација из одређених грана медицине, денталне медицине или фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
– на основним студијама из области медицине, стоматологије или фармације, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

– на основним студијама из области права, економије или организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-Да има најмање  пет година радног искуства као руководилац здравствене установе ,односно руководилац организационе једицинице у здравственој установи.

-као и да испуњава Законом прописане опште услове.

ДОКАЗИ:
Уз пријаву доставити:
– кратку биографију,
– оверену фотокопију дипломе о завршеној траженој школској спреми ,

– потврду о радном стажу у области здравствене заштите
– уверење надлежне полицијске управе да лице није  осуђивано

-уверење надлежног суда да се против лица не води поступак

-извод из матичне књиге рођених

-уверење о држављанству(не старије од 6 месеци)

Опис послова одређен је Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Осечина –

– организује рад и руководи процесом рада у здравственој установи;
– координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене установе;
– именује руководиоце унутрашњих организационих јединица;
– доноси Правилник о организацији и систематизацији послова;
– представља и заступа здравствену установу;
– спроводи утврђену пословну политику;
– одговоран је за законитост рада здравствене установе;

-Организује и усклађује процес рада, Предлаже пословну политику и мере за њено спровођење,

-Извршава одлуке и закључке

-Разматра предлог плана и све појединачне одлуке у вези са извршењем планова и даје  мишљење и предлоге о њима,

-Подноси извештај о свом раду и раду Дома здравља Осечина ,

-Учествује у раду органа Дома здравља,

-Одговоран је за правилну употребу средстава, израде оперативних планова,

-Спроводи одредбе општих аката Дома здравља Осечина,

-Предузима мере у циљу отклањања неправилности у раду и понашању према трећим   лицима, а посебно према корисницима здравствене заштите,

-У хитним случајевима одлучује о набавци средстава,

-Одговоран је за спровођење делатности Дома здравља Осечина и примењивање  савремених тековина медицине и начела кодекса етике здравствених радника,

-Организује сарадњу са другим здравственим, научним, образовно васпитним и другим  установа и стара се о координирању рада са овим организацијама ,

-Обавља и друге послове и радне задатке у складу са законом и Статутом Дома здравља Осечина

-Поред послова који су прописани Статутом и овим Правилником директор Дома здравља Осечина обавља и послове своје струке, према могућностима како му то дозволи обављање послова директора.

-За свој рад одговара Управном одбору Дома здравља Осечина и оснивачу установе

 

Пријаве слати на адресу Дом здравља Осечина,ул.Болничка 13-15,14253 Осечина , са назнаком: “Пријава на конкурс за избор директора” или доставити пријаву лично правној јединици Дома здравља Осечина , од 07:00 до 15:00 часова, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања конкурса у Службеном гласнику РС.

Све додатне информације се могу добити путем тел:014/3150020 -правна служба ,радним данима у периоду од 07ч-15ч или на email:domzdravljaosecina@gmail.com

УПРАВНИ ОДБОР

ДОМА ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

Председник

Милан Урошевић  дипл.правник

__________________________