Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti redni broj 1.1.4 Sanitetski materijal

Na osnovu člana 57. Zakona o javnim nabavkama (“Sl.glasnik RS” br.124/12,14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti dobara 217/16 od 09.03.2016. godine, upućuje se :
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku dobara
– sanitetski materijal ,redni broj JN 1.1.4.( 02/16).-
* Naručilac: Dom zdravlja “Osečina “, Osečina,ul.Bolnička 13-15
* email: domzdravljaosecina@gmail.com
* Zdravstvena ustanova
* Vrsta postupka: javna nabavka male vrednosti
* Vrsta predmeta: dobra
* Predmet javne nabake dobara je : sanitetskog materijala .
Javna nabavka je oblikovana po partijama i to:
Partija 1 –mat.od drveta
Partija 2- sreds.za dezinf.
Partija 3-Igle
Partija -4-Flasteri
Partija 5-Kateter
Partija 6-Gaza
Partija 7-Stakla
Partija 8-Zavoj
Partija 9-Rastvor Gimza
Partija 10-Četkice
Partija 11-Maske
Partija 12-Rukavice
Partija 13-Lugolov rastvor
Partija 14-Trake
Partija 15-Skalpel
Partija 16-Špricevi
Partija 17-Vata
Partija 18-Kese
Partija 19-Gel
Partija 20-Materijal za ultrazvuk
Partija 21-Kiseline
Partija 22-Materijal.
* Predmetna nabavka je definisana u Opštem rečniku nabavke na poziciji –
– 33140000 -medicinski potrošni materijal
* Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je “najniža ponuđena cena“
* Ponude sa varijantama nisu dozvoljene
* Preuzimanje konkursne dokumentacije svi zainteresovani ponuđači mogu izvršiti na Portalu javnih nabavki , kao i u Pravnoj službi Doma zdravlja, svakog radnog dana u periodu od 07 – 15 časova od dana objave poziva za podnošenje ponude.
* Ponude sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca – Dom zdravlja Osečina, ul.Bolnička 13-15, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ” Ponuda za JNMV br. 1.1.4 (02/16) nabavka sanitetskog materijala za potrebe Doma zdravlja Osečina. i naziv partije, ne otvarati” poštom ili lično:Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, kao i ime osobe za kontakt i e – mail.
* Rok za podnošenje ponude je 15 (petnaest ) dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki i to do 12,00 časova poslednjeg dana isteka roka, ukoliko poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda padne u neradni dan ili u subotu, ponude se mogu dostaviti naredni radni dan do12,00 časova.
* Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Doma zdravlja Osečina, ul.Bolnička 13-15,Osečina zgrada opšte medicine prvi sprat dana 24.03.2016.god.
Ponude će se otvarati poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda u 12,05 časova.
Za učestvovanje u postupku otvaranja ponuda potrebno je original ovlašćenje, koje je potrebno predati Komisiji za javnu nabavku pre otvaranja ponuda.
Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 5 (pet ) dana od dana kada bude izvršen pregled i stručna ocena ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima u roku od 3 (tri) dana od dana njenog donošenja.

* Lice za kontakt: Ana Ranković, tel: 014/315 00 20
* Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivom za podnošenje ponuda
* Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove za učešće u postupku javne nabavke u skladu sa članom 75. i 76. ZJN, ispunjenost ovih uslova dužni su da dokažu na način propisan u članu 77. ZJN, a kako je precizirano u konkursnoj dokumentaciji.

br.220/16

 

Konkursna dokumentacija