Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku rendgen aparata broj 1.1.3(01/16) za Potrebe doma zdravlja Osečina od 19.02.2016.

Izmene i dopune
Pitanja i odgovori