Nabavka rendgen aparata

На основу чл.55. став 1. тачка 2, чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 124/12,68/2015) , услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке велике вредности , набавка рендген апарата обликована у две партије , бр. 85/16 од 27.01.2016.год.

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

Ул.Болничка 13-15

Упућује:

I – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

  1. Предмет јавне набавке у отвореном поступку је набавка добара – рендген апарат обликована у две партије ,

-ознака из Општег речника набавке: 33111000 – рендгенски уређаји

33111800- систем за рендгенску дијагностику

Ова набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

-Партија 1 – Grafijskog Rö uređaja sa podnim nosačem RTG cevi

-Партија 2 . Sistem za kompjuterizovanu radiografiju (CR sistem)sa akvizicionom stanicom

 

  1. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци је најнижа понуђена цена .

 

3. Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама Дома здравља Осечина , или послати захтев за достављањем конкурсне документације на email-domzdravljaosecina@gmail.com, или се може преузети са Портала Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs

Рок за достављање понуда је 01.03.2016.год. до 12,00 часова. Понуде са одговарајућом документацијом се подносе поштом или лично на адресу Наручиоца, Дом здравља Oсечина, ул.Болничка 13-15 Осечина 14253. Понуду доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком Не отварати – Набавка рендген апарата ( навести назив и број партије) ,

  1. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона понуђача, као и име особе за контакт.
  2. Понуђач је дужан да испуни услове из чл.75. Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС 124/2012, 68/2015 ).
  3. Отварање понуда ће се обавити јавно, 01.03.2016. год. у 12:05 часова, у просторијама Дома здравља Осечина, ул.Болничка 13-15,Осечина. зграда опште медицине први спрат .
  4. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
  5. Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати. Одлука ододели уговора о Јавној набавци биће донета у оквирном року од 15 дана од дана када буде извршен преглед и стручна оцена понуда.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

  1. Додатне информације се могу добити на телефон014/315.00.20.или путем е-мајла:

domzdravljaosecina@gmail.comKoнтакт особа Ана Ранковић.дипл.правник.

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

Konkursna dokumentacija

%d bloggers like this: