Oglas za prijem u radni odnos

DOM ZDRAVLjA OSEČINA
datum:01.12.2015.
broj:1011/15
O S E Č I N A

Na osnovu Kolektivnog Ugovora kod poslodavca Doma zdravlja Osečina Član 6-9 , a u skladu sa Kadrovskim planom Doma zdravlja Osečina i Odluke direktora Doma zdravlja Osečina broj 1005/15 .

DOM ZDRAVLJA OSEČINA
RASPISUJE :

OGLAS

Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme jednog izvršioca –doktor medicine sa punim radnim vremenom u jedinici za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva Doma zdravlja Osečina.
USLOVI:–VSS-VII 1 stepen stručne spreme,završen medicinski fakultet
– Položen stručni ispit
-Dozvola za rad –licenca izdata od strane nadležnog organa ili Rešenje o upisu u imenik Lekarske komore RS
Potrebna dokumentacija:
-overena fotokopija diplome o završenom VII-1 stepenu stručne spreme
-overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
-overena fotokopija licence ili Rešenja o upisu u imeniki Lekarske komore
-izvod iz matične knjig rođenih
-uverenje o državljanstvu
-uverenje nadležne policijske uprave da lice nije osuđivano
-uverenje nadležnog suda da se protiv lica ne vodi postupak
Opis poslova određen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Domu zdravlja Osečina –

Poslovi i zadaci:
– Radi kao izabrani lekar,
– Obavlja dijagnostiku,uvodi terapiju i učestvuje u rehabilitaciji bolesnika pod
kontrolom neposrednog rukovodioca i lekara specijaliste,
– Organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja osiguranih lica,
određuje način i vrstu lečenja,
– Vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju o toku i lečenju osiguranika, radi u smenama po rasporedu,
– Radi na stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenom vaspitanju bolesnika,
– Radi i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja koje mu naloži neposredni rukovodilac,
– Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu i direktoru Doma zdravlja Osečina

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“, kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.
Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu

Prijave slati lično ili putem pošte na adresu :

Dom zdravlja Osečina
ul.Bolnička 13-15
Osečina 14253
Sa naznakom prijava na konkurs .

DOM ZDRAVLjA OSEČINA
Direktor
Prim.dr Dušan Milovanović
__________________________

tekst oglasa