Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku male vrednosti 5/2015 – nabavka energenata

pojašnjenja