ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Дом здравља Oсечина

Адреса наручиоца: ул.Болничка 13-15 ,Осечина

Врста наручиоца: Здравство

Врста предмета: Добра– набавка енергената

Задобраиуслуге: описпредметанабавке, називиознакаизопштегречника

набавке:09135100 – Гасно уље екстрa лако ЕЛ

09135110- Уље за ложење НСГ-С

Уговоренавредностпопартијама:

За партију 1-Гасно уље екстра лако ЕЛ вредност без пдв-а 1514.080,00

за партију 2- Уље за ложење НСГ-С   вредност без ПДВ-а-962.100,00

Критеријум за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Бројпримљенихпонуда:3

Деоиливредностуговоракојићесеизвршитипрекоподизвођача:

Изабранидобављачнеизвршаванабавкуузпомоћподизвођача.

 

Датумдоношењаодлукеододелиуговора:03.09.2015.год.

1)      Основни подаци о добављачу:Еуро Мотус д.о.о.  , Београд ПИБ:101723687 МАТИЧНИ БРОЈ:17204637

Датум закључења уговора: 09.09.2015.(за обе партије)

Уговорена вредност: 2476.180,00дин.(за обе партије)

 

Периодважењауговора: Уговор се закључује на период од 1 године .