OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

logo

Naziv naručioca: Dom zdravlja Osečina
Adresa naručioca: ul.Bolnička 13-15 ,Osečina
Vrsta naručioca: Zdravstvo
Vrsta predmeta: Dobra– nabavka gorivo 
Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika 
nabavke: 09130000

Ugovorena vrednost po partijama: 
Partija 1 evro premijum BMB 95 -535.600,00 din.
Partija 2 evro dizel -128.791,66 din.
Partija 3 Auto gas TNG -251.650,00 din. 

Kriterijum za dodelu ugovora: Kriterijum za ocenjivanje ponude za sve navedene partije je najniža ponuđena cena.
Broj primljenih ponuda: 2
Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: Izabrani dobavljač ne izvršava nabavku uz pomoć podizvođača.
Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 25.05.2015.god.
1) Osnovni podaci o dobavljaču : Horizon energy doo Šimanovci , ul.Krnjevačka bb, PIB:108268095, MATIČNI BROJ: 20964812
Datum zaključenja ugovora: 10.06.2015.god.
Ugovorena vrednost: 916041,66 din. 

Period važenja ugovora: Ugovor se zaključuje na period od 1 godine .