ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
ДАТУМ:13.05.2015.
БРОЈ:487/15
О С Е Ч И Н А

ПРЕДМЕТ:ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

На основу Закона о јавним набавкама  (СЛ.ГЛ.РС бр.124/2012,14/2015),чл 63 став 1 и 5 , наручилац  у року за подношење понуда може извршити измену или допуну конкурсне документације .

У поступку Јавне набавке мале вредности бр.04/2015 набавка горива евро премијум БМБ 95,евро дизела, и ауто гас ТНГ путемкредитних платних  картица за потребе Дома здравља Осечина расписаној по Одлуци директора бр.455/15 од 04.05.2015. и упућеном позиву за подношење понуда бр.458/15 од 04.05.2015.год. наручилац Дом здравља Осечина мења конкурсну документацију у следећем:
-текст модела уговора се мења.

Пречишћен текст модела уговора се налази у прилогу .
Нови рок за подношење понуда је 20.05.2015.год. до 12 ч.

Јавно отварање понуда  обавиће се у просторијама Дома здравља Осечина,ул.Болничка 13-15,Осечина зграда опште медицине први спрат  дана 20.05.2015.год. у 12:05 ч.

 

У Осечини,13.05.2015.год.

 

                                                                                     за  Комисија за ЈНМВ
Ана Ранковић,дипл.правник

                                                                                      ___________________

Прилог