Јавна набавка мале вредности горива за потребе Дома здравља Осечина путем кредитних картица,редни број ЈН 04/2015.

gorivo-javna-nabavka

 

На основу члана 39,55 и 60 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара 04/2013 од 04.05.2015. године, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊE ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара

 – набавка горива евро премијума  БМБ 95,евро дизела и ауто гаса ТНГ за потребе Дома здравља Осечина путем кредитних  картица,редни број ЈН 04/2015.

* Наручилац: Дом здравља “Осечина “, Осечина,ул.Болничка 13-15

* email: domzdravljaosecina@gmail.com

* Здравствена установа

* Врста поступка: jaвна набавка мале вредности

* Врста предмета: добра

* Предмет јавне набаке добара су: гориво  евро премијума БМБ 95,евро дизел и ауто гас ТНГ

Јавна набавка је обликована по партијама и то:

Партија 1- Партија- евро премијум  БМБ 95

Партија 3- евро дизел

Партија 4- ауто гас ТНГ

* Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији       – 09130000      – – Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије

* Критеријум за избор најповољније понуде је “најнижа понуђена цена”

* Понуде са варијантама нису дозвољене

* Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на Порталу јавних набавки , као иу Правној служби Дома здравља, сваког радног дана у периоду од 07 – 15 часова од  дана објаве позива за подношење понуде.

* Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца-Дом здравља Осечина , ул.Болничка 13-15 , 14253 Осечина , са обавезном назнаком на лицу коверте:Понуда за ЈНМВ бр.04/2015 Набавка горива евро премијума БМБ 95,евро дизела ,ауто гаса ТНГ – број партије и назив партије, не отварати поштом или лично.На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факс понуђача, као и име особе за контакт и е – маил.

* Рок за подношење понуде је 10 (десет) дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и то до 12,00 часова последњег дана истека рока, уколико последњи дан истека рока за достављање понуда падне у нерадни дан или у суботу, понуде се могу доставити наредни дан радни дан до 12,00 часова.

* Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Дома здравља Осечина , ул.Болничка 13-15,зграда опште медицине први спрат.Понуде ће се отварати последњег дана истека рока за достављање понуда дана 18.05.2015.год..  у 12,05 часова.

За учествовање у поступку отварања понуда  потребно је оригинал овлашћење, које је потребно предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

*  Лице за контакт: Ана Ранковић, тел: 014/315 00 20

* Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом  и позивом за подношење понуда

* Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН, испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. ЗЈН, а како је прецизирано у конкурсној документацији.

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

 

%d bloggers like this: