Jавни конкурс за место директора Дома здравља „Осечина“

ДОМ  ЗДРАВЉА  ОСЕЧИНА

Директор
на мандатни период од четири године

 Расписује се  јавни конкурс за место директора Дома здравља „Осечина“,Осечина на мандатни период од 4 године.

Кандидат за место директора Дома здравља Осечина,поред општих услова прописаних законом о раду мора да испуњава и следеће услове:

 VII1степен стручне спреме, завршен медицински или  стоматолшки факултет ,

-Или да је специјалиста гране медицине из делатности Дома здравља или да је доктор стоматологије  специјалиста гране стоматологије  из делатности Дома здравља

-Да има најмање  пет година радног стажа на пословима са завршеном високом стручном спремом у области здравствене заштите,

-Или да има завршен правни или  економски факултет, са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и најмање пет година радног стажа са завршеном високом стручном спремом у области здравствене заштите,

-као и да испуњава Законом прописане опште услове.

ДОКАЗИ:
Уз пријаву доставити:
– кратку биографију,
– оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми,

– потврду о радном стажу у области здравствене заштите
– оверена фотокопија дипломе  о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента за нездравствени кадар.

-потврда суда да кандидат није осуђиван за дела која га чине недостојним обављања те функције

-извод из матичне књиге рођених

-уверење о држављанству(не старије од 6 месеци)

Кандидат кога  Управни одбор  предложи за директора ,обавезан је да Дому здраља Осечина  пре одлучивања оснивача о именовању достави  изјаву да код кандидата не постоје сметње из члана 130 став 6 Закона о здравственој заштити.

 Пријаве слати на адресу Дом здравља Осечина,ул.Болничка 13-15,14253 Осечина , са назнаком: “Пријава на конкурс за избор директора” или лично правној јединици Дома здравља Осечина , од 07,00 до 15,00 часова, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у листу Националне службе за  запошљавање.

                                                                                                              УПРАВНИ ОДБОР

                                                                                                     ДОМА ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

                                                                                                                    Председник

                                                                                                    Милан Урошевић  дипл.правник

                                                                                                      __________________________