ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Дом здравља Oсечина

Адреса наручиоца: ул.Болничка 13-15 ,Осечина

Врста наручиоца: Здравство

Врста предмета: Добра– набавка лабораторисјког и другог медицинског материјала

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника

набавке:– 33140000       -медицински потрошни материјал

Уговорена вредност по партијама:

За партију 1-Лабораторисјки материјал  вредност без пдв-а 1374.960,00

за партију 2- Тест Фоб за окултно крварење –ензимска метода С   вредност без ПДВ-а-1742.300,00

За партију 3-Траке за апарат аccucheck aktiv

Критеријум за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:

За партију 1-4 понуде

За партију 2-2 понуде

За партију 3-1 понуде

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Изабрани добављач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:06.11.2014.год.

1) Основни подаци о добављачу:Суперлаб д.о.о.  , Београд ПИБ:101822498 МАТИЧНИ БРОЈ:17051717

Датум закључења уговора: 19.11.2014.(за партију 1 и 2 )

18.11.2014.(за партију 3)

Уговорена вредност: За партију 1 -258.720,00 дин.

За партију 2 -59.992,00 дин.

За партиу 3-117.800,00 дин.

 

Период важења уговора:  Уговор се закључује на период од 1 године .