Pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi JN br.04/2014 nabavka energenata

Дом здравља „ОСЕЧИНА“ ОсечинаБолничка 13-15, 14253 Осечина

ПИБ : 106950843 МАТ. БРОЈ : 17815415 ЖИРО-РАЧУН : 840-822661-19

Телефон: 014/315 00 14 ; 014/315 00 20 ; Факс: 014/315 00 14

E-mail: domzdravljaosecina@gmail.com

 

На основу чл 63 .став 3 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.РС бр.124/12), а поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у вези ЈН бр.04/2014 набавка енергената дана 04.08.2014.год. објављујемо измене конкурсне документације:

Одговор на питања понуђача:

    Прихватиће се ипонуда понуђача који понуди у оквиру техничке спецификације  цистерне И већег капацитета  од тражених.Наведено се односи на обе партије .

 

У Осечини,06.08.2014.год.

Бр:655/14

                                                                                        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ