JAVNA NABAVKA ENERGENATA

На основу чл.55. став 1. тачка 2, чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 124/12) , услова  и Одлуке о покретању отвореног поступка, набавка добара –енергенти  ,  бр. 588/14 од 14.07.2014.год.

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
Ул.Болничка 13-15

Упућује:

I – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 1. Предмет јавне набавке у отвореном поступку је набавка  добара  –  енергенти  обликована у две партије ,
  -ознака из Општег речника набавке: 09135100 – Гасно уље електро лако евро ЕЛ   09135110- уље за ложење  средње мазут С
  Ова набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

-Партија 1 Гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ

-Партија 2 Уље за ложење  средње мазут С

 

 1. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци је најнижа понуђена цена .

 

3.  Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама Дома здравља Осечина , или послати захтев за достављањем конкурсне документације на email-domzdravljaosecina@gmail.com,  или  се може преузети са Портала Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs

Рок за  достављање понуда је 14.08.2014.год. до 12,00 часова. Понуде са одговарајућом документацијом се подносе поштом или лично на адресу Наручиоца, Дом здравља Oсечина, ул.Болничка 13-15 Осечина 14253. Понуду доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком Не отварати – Набавка енергената  ( навести назив и број партије) ,

 1. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона понуђача, као и име особе за контакт.
 2. Понуђач је дужан да испуни услове из чл.75. Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС 124/2012).
 3. Отварање понуда ће се обавити јавно, 14.08.2014. год. у 12:05 часова, у просторијама Дома здравља Осечина, ул.Болничка 13-15,Осечина. зграда опште медицине први спрат .
 4. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
 5. Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати. Одлука ододели уговора о Јавној набавци биће донета у оквирном року од 5  дана од дана када буде извршен преглед и стручна оцена понуда.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

 1.  Додатне информације се могу добити на телефон014/315.00.20.или путем е-мајла:

domzdravljaosecina@gmail.com
Koнтакт особа Ана Ранковић
ana.rankovic@dzosecina.rs

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
Konkursna dokumentacija