ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Назив наручиоца: Дом здравља Oсечина

Адреса наручиоца: ул.Болничка 13-15 ,Осечина

Врста наручиоца: Здравство

Врста предмета: Добра– стоматолошког материјала и лекова за стоматологију   

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

33140000  -медицински потрошни материјал

33600000 –фармацеутски производи

Уговорена вредност по партијама:

1. Стоматолошки материјал 81.662.000,00 дин.без  ПДВ-а

2. Лекови за стоматологију  39.554,00 дин.без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 2

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не извршава  набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.02.2014.год.

1) Основни подаци о добављачу : ВЕТ МЕТАЛ, Београд ПИБ: 100284018  МАТИЧНИ БРОЈ: 07881657

Датум закључења уговора:19.02.2014..год..

Уговорена вредност: :

ЗА ПАРТ.1-   81.662.000,00 дин.без  ПДВ-а

ЗА ПАРТ.2  -39.554,00 дин.без ПДВ-а

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 1 године .