Služba za pravne, ekonomskо finansijske, tehničke i druge slične poslove

Kontakt telefon: 014/315-0020

Služba za pravne , ekonomskо finansijske ,tehničke I druge slične poslove

RADNO VREME :radnim danim a 07h  do 15h

NAČELNIK: Andrijana Đorđić dipl. ekonomista

Služba za pravne , ekonomskо finansijske ,tehničke I druge slične poslove   u sklopu svojih redovnih poslova obavlja :

 • pravne, kadrovske, opšte poslove,
 • knjigovodstvene ,analitičke  i  finansijske poslove,
 • poslove informatike,održavanje informacionih sistema
 • Bezbednosti, zaštite na radu i protivpožarne zaštite,
 • poslove sanitetskog snabdevanja,
 • Sanitetski transport
 • javne nabavke
 • poslove komunikacije
 • poslovi  na održavanju objekata, uređaja i opreme
 • investiciono održavanje,
 • čišćenje i spremanje prostorija i kruga oko objekata

Organizuje i sprovodi zakonsko donošenje odluka i usklađivanje normativnih akata sa važećim zakonskim propisima.Organizuje pravne i druge administrativno-tehničke poslove i kontroliše zakonitost rada Doma zdravlјa. Obavlјa prijem i zavođenje pošte,vođenje delovodnog protokola,popis akata i arhiviranje predmeta.U finansijskom knjigovodstvu evidentira se i iskazuje stanje i promene na imovini, potraživanjima, obavezama, izvorima finansiranja, rashodima, izdacima, prihodima i primanjima. Sastavlјaju se i dostavlјaju periodični i godišnji izveštaji o finansijskom poslovanju, vrši se obračun poreza na dodatu vrednost, obrađuju se redovni popisi imovine, obaveza i potraživanja i izrađuju razni interni i eksterni izveštaji.Vrši se evidentiranje ulaza medicinskog i nemedicinskog materijala u magacine, izlaz iz tih magacina i evidentiranje ulaza i izlaza materijala po punktovima, i to po količini i vrednosti. U likvidaturi se vrši formalna, računska i suštinska kontrola računovodstvenih isprava, evidencija svih računa i priprema za plaćanje, pravlјenje izveštaja o dospelosti računa za plaćanje po dobavlјačima i namenama, provera pazara od participacije i pruženih zdravstvenih usluga, obrada putnih naloga i naloga vozača.

Blagajna vrši prijem i uplatu pazara u Trezor. U službi obračuna zarada obavlјa se obračun zarada i naknada zarada za bolovanja, obračun prevoza zaposlenih, obračun jubilarnih nagrada, otpremnina, obračun i plaćanje po ugovorima o delu, sastavlјanje i dostavlјanje poreskih prijava i drugih propisanih obračuna i evidencija od strane državnih i drugih organa. Sprovode  se postupci  javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, vrši se nabavka svih potrebnih materijala i usluga za normalno funkcionisanje ustanove. Analiziranjem podataka o zdravstvenom stanju stanovništva, izradom planova rada ustanove, praćenjem realizacije plana rada i normiranjem kadra. Vrši  se automatska obrada podataka, održavanjem računara i računarskog sistema. Savremena oprema omogućava uklјučivanje u jedinstvene informacione sisteme Srbije, ali i edukativni rad i prezentaciju naučno-nastavnih radova i dostignuća.Programski deo informacionog sistema se može podeliti na pravno-ekonomski i medicinski.

sala za edukacije