Nabavka laboratorijskog i drugog medicinskog materijala

ИЗВЕШТАЈ

 О СПРОВЕДНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.       НАРУЧИЛАЦ:

1.)    Назив  здравствене установе: ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

2.)    Адреса: ОСЕЧИНА  14253

3.)    Улица и број: УЛ.БОЛНИЧКА 13-15

      2.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ :

1.)    Добра:_НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ И ДРУГОГ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

2.)    Услуге:_____________________________________________________________________________________

3.)    Радови:_____________________________________________________________________________________

     3.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ :ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

    4. ДА ЛИ ЈЕ ЈАВНА НАБАВКА СПРОВЕДЕНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО :

1.)      Да

2.)      Не ***

   5.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

   6.БРОЈ ПОДНЕТИХ ПОНУДА : 7

   7.ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЧНОЈ ЦЕНИ :

1.)    Добра:_ЗА ПАРТИЈУ 1 -257.520,00 ЗА ПАРТИЈУ 2-59.992,00  ЗА ПАРТИЈУ 3-113.240,00

2.)    Услуге:____________________________________________________________________________________

3.)    Најзаступљенији радови:_____________________________________________________________________

8.НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА :

1.)    Највиша цена:ЗА ПАРТ.1-285.70,00 ПАРТ.2-65.520,00 ПАРТ.3-113.240,00

2.)    Најнижа цена: ЗА ПАРТ.1-2257.520,00ПАРТ.2-59.992,00 ПАРТ.3-113.240,00

 

9.НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:

1.)    Највиша цена:ЗА ПАРТ.1-285.70,00 ПАРТ.2-65.520,00 ПАРТ.3-113.240,00

2.)    Најнижа цена: ЗА ПАРТ.1-2257.520,00ПАРТ.2-59.992,00 ПАРТ.3-113.240,00

10.ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 05.11.2013. ГОД.

11.УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ:

1.)    Без ПДВ-а: ЗА ПАРТ.1-   2257.520,00   ПАРТ.2  -59.992,00     ПАРТ.3-    113.240,00

2.)    Са ПДВ-ом:

12.ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА : 18.11.2013.god.

13.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗАБРАНОМ  ПОНУЂАЧУ:

1.)    Назив понуђача : SUPERLAB DOO

2.)    Адреса: НОВИ БЕОГРАД

3.)    Улица и број: УЛ.МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЦА 25

4.)    ПИБ: 101822498

5.)    Матични број: 17051717

1.)          Назив понуђача : ADOC  DOO

2.)          Адреса: БЕОГРАД

3.)          Улица и број: УЛ.MИЛОРАДА  ЈОВАНВОИЋА  11

4.)          ПИБ: 100042265

5.)          Матични број: 07530196

14.ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА : ПЕРИOД ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ

15.РОК ИСПОРУКЕ УТВРЂЕН У УГОВОРУ:

16.ПОДАЦИ О СЛУЖБЕНИКУ  ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (или другом лицу  које  обавља послове  јавних набавки):

1.)    Име и презиме : Ана Ранковић

2.)    Занимање:дипл.правник

3.)    Број телефона: 014/315 00 20

4.)    Е-mail адреса: domzdravljaosecina@gmail.com

 

 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

_____________________