Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku rendgen aparata broj 1.1.3(01/16) za Potrebe doma zdravlja Osečina

Izmena konkursne dokumentacije