Javna nabavka male vrednosti – laboratorijski i drugi medicinski materijal

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара 06/2015 од 26.10.2015. године, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара

– лабораторисјки и други медицински материјал  ,редни број ЈН 06/2015.

* Наручилац: Дом здравља “Осечина “, Осечина,ул.Болничка 13-15

* email: domzdravljaosecina@gmail.com

* Здравствена установа

* Врста поступка: jaвна набавка мале вредности

* Врста предмета: добра

* Предмет јавне набаке добара је : лабораторијског и другог медицинског материјала .

Јавна набавка је обликована по партијама и то:

Партија 1 – тест FOB за окултно крварење-ензимска метода.

Партија 2- траке за апарат accuchek aktiv

Партија 3-лабораторијски материјал

* Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији       –

– 33140000     -медицински потрошни материјал

* Критеријум за избор најповољније понуде је “најнижа понуђена цена“

* Понуде са варијантама нису дозвољене

* Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на Порталу јавних набавки , као иу Правној служби Дома здравља, сваког радног дана у периоду од 07 – 15 часова од дана објаве позива за подношење понуде.

* Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца-Дом здравља Осечина, ул.Болничка 13-15, са обавезном назнаком на лицу коверте:Понуда за ЈНМВ бр.06/2015 набавка лабораторисјког и другог медицинског материјала за потребе Дома здравља Осечина. и назив партије, не отварати поштом или лично:На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е – маил.

* Рок за подношење понуде је 11 (једанаест ) дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и то до 12,00 часова последњег дана истека рока, уколико последњи дан истека рока за достављање понуда падне у нерадни дан или у суботу, понуде се могу доставити наредни радни дан до12,00 часова.

* Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Дома здравља Осечина, ул.Болничка 13-15,Осечина зграда опште медицине први спрат дана 05.11.2015.год.

Понуде ће се отварати последњег дана истека рока за достављање понуда у 12,05 часова.

За учествовање у поступку отварања понуда потребно је оригинал овлашћење, које је потребно предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 (пет ) дана од дана када буде извршен преглед и стручна оцена понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
* Лице за контакт: Ана Ранковић, тел: 014/315 00 20

* Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда

* Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН, испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. ЗЈН, а како је прецизирано у конкурсној документацији.

Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda

бр.920/15