Stručni kolegijum

Član: dr Bosiljka Aleksić

Član: dr Anžela Milovanović

Član: dr Marina Urošević

Član: dr Jelena Milutinović

Član: Daliborka Urošević-Josipović

Član: Nada Nedeljković

Stručni kolegijum je stručno telo koje razmatra i usvaja stručne i doktrinarne stavove Doma zdravlja. Čine ga zdravstveni radnici koje imenuje direktor na predlog službi Doma zdravlja.

Poslovnik o radu Stručnog kolegijuma