Info

Adresa: ul. Bolnička 13-15, Osečina 14253

Telefon/fax: 014/ 315-0014

E-mail: domzdravljaosecina@gmail.com

Matični broj:17815415;   PIB: 106950843;   Šif. delatnosti: 8621;
Tek. račun: 840-822661-19;

Dvoriste