Javne nabavke

Javna nabavka male vrednosti – laboratorijski i drugi medicinski materijal

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара 06/2015 од 26.10.2015. године, упућује се : ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – лабораторисјки и други медицински материјал  ,редни број ЈН 06/2015. * Наручилац: Дом здравља “Осечина “, …

Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Дом здравља Oсечина Адреса наручиоца: ул.Болничка 13-15 ,Осечина Врста наручиоца: Здравство Врста предмета: Добра– набавка енергената Задобраиуслуге: описпредметанабавке, називиознакаизопштегречника набавке:09135100 – Гасно уље екстрa лако ЕЛ 09135110- Уље за ложење НСГ-С Уговоренавредностпопартијама: За партију 1-Гасно уље екстра лако ЕЛ вредност без пдв-а 1514.080,00 за партију 2- Уље за ложење НСГ-С   вредност без ПДВ-а-962.100,00 Критеријум за доделу уговора: Критеријум …

Read More »

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА ДАТУМ:13.05.2015. БРОЈ:487/15 О С Е Ч И Н А ПРЕДМЕТ:ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   На основу Закона о јавним набавкама  (СЛ.ГЛ.РС бр.124/2012,14/2015),чл 63 став 1 и 5 , наручилац  у року за подношење понуда може извршити измену или допуну конкурсне документације . У поступку Јавне набавке мале вредности бр.04/2015 набавка горива евро премијум БМБ 95,евро дизела, и ауто …

Read More »

Јавна набавка мале вредности горива за потребе Дома здравља Осечина путем кредитних картица,редни број ЈН 04/2015.

  На основу члана 39,55 и 60 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара 04/2013 од 04.05.2015. године, упућује се : ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊE ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара  – набавка горива евро премијума  БМБ 95,евро дизела и ауто гаса ТНГ за потребе Дома …

Read More »

Јавна набавка ЈН МВ 03/2015

ИЗГРАДЊА  НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ  ДОМА ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА poziv za podnošenje ponuda-nadstresnica KONKURSNA DOKUMENTACIJA -nadstrešnica za putnička vozila

Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Дом здравља Oсечина Адреса наручиоца: ул.Болничка 13-15 ,Осечина Врста наручиоца: Здравство Врста предмета: Добра– набавка лабораторисјког и другог медицинског материјала За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:– 33140000       -медицински потрошни материјал Уговорена вредност по партијама: За партију 1-Лабораторисјки материјал  вредност без пдв-а 1374.960,00 за партију 2- Тест Фоб за окултно крварење –ензимска метода С   вредност без ПДВ-а-1742.300,00 За партију 3-Траке за апарат аccucheck aktiv …

Read More »