Јавна набавка мале вредности горива за потребе Дома здравља Осечина путем кредитних картица,редни број ЈН 04/2015.

gorivo-javna-nabavka

 

На основу члана 39,55 и 60 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара 04/2013 од 04.05.2015. године, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊE ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара

 – набавка горива евро премијума  БМБ 95,евро дизела и ауто гаса ТНГ за потребе Дома здравља Осечина путем кредитних  картица,редни број ЈН 04/2015.

* Наручилац: Дом здравља “Осечина “, Осечина,ул.Болничка 13-15

* email: domzdravljaosecina@gmail.com

* Здравствена установа

* Врста поступка: jaвна набавка мале вредности

* Врста предмета: добра

* Предмет јавне набаке добара су: гориво  евро премијума БМБ 95,евро дизел и ауто гас ТНГ

Јавна набавка је обликована по партијама и то:

Партија 1- Партија- евро премијум  БМБ 95

Партија 3- евро дизел

Партија 4- ауто гас ТНГ

* Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији       – 09130000      – – Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије

* Критеријум за избор најповољније понуде је “најнижа понуђена цена”

* Понуде са варијантама нису дозвољене

* Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на Порталу јавних набавки , као иу Правној служби Дома здравља, сваког радног дана у периоду од 07 – 15 часова од  дана објаве позива за подношење понуде.

* Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца-Дом здравља Осечина , ул.Болничка 13-15 , 14253 Осечина , са обавезном назнаком на лицу коверте:Понуда за ЈНМВ бр.04/2015 Набавка горива евро премијума БМБ 95,евро дизела ,ауто гаса ТНГ – број партије и назив партије, не отварати поштом или лично.На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факс понуђача, као и име особе за контакт и е – маил.

* Рок за подношење понуде је 10 (десет) дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и то до 12,00 часова последњег дана истека рока, уколико последњи дан истека рока за достављање понуда падне у нерадни дан или у суботу, понуде се могу доставити наредни дан радни дан до 12,00 часова.

* Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Дома здравља Осечина , ул.Болничка 13-15,зграда опште медицине први спрат.Понуде ће се отварати последњег дана истека рока за достављање понуда дана 18.05.2015.год..  у 12,05 часова.

За учествовање у поступку отварања понуда  потребно је оригинал овлашћење, које је потребно предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

*  Лице за контакт: Ана Ранковић, тел: 014/315 00 20

* Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом  и позивом за подношење понуда

* Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН, испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. ЗЈН, а како је прецизирано у конкурсној документацији.

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

 

Check Also

Javna nabavka sanitetskog materijala za potrebe Doma zdravlja Osečina

1. Konkursna dokumentacija 2. Izmena konkursne dokumentacije 3. Izmena konkursne dokumentacije 2 4. Odluka o dodeli …